Algemene Voorwaarden Dansen in Verlies

Algemene Voorwaarden Dansen in Verlies

De therapeut is gehouden te handelen conform de NFG- en RBCZ criteria voor (psychosociaal)therapeuten.

In de behandelovereenkomst/het inschrijvingsformulier worden persoonsgegevens, klachten, hulpvraag en andere relevante noodzakelijke informatie opgenomen.

De therapeut verplicht zich indien gewenst informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van het begeleidingstraject.

De cliënt verplicht zich middels de behandelovereenkomst/het inschrijvingsformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De behandelend therapeut (of indien van toepassing diens waarnemer) heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de client en betracht de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van die gegevens (tenzij de cliënt heeft verklaard daar geen bezwaar tegen te maken).

De therapeut is gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar.

Cliënt heeft het recht tot inzage in het dossier.

De therapeut is niet in staat om crisiszorg te leveren. In tijd van crisis (suïcide-neigingen, psychotische verschijnselen e.d.) neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts, die voor u, wanneer nodig, meteen adequate spoedeisende zorg kan regelen.

Alles wat u bespreekt met uw therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang). Ik houd me aan de verplichte meldcode tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, dan wel medische of andere voor de therapie belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

Ik behartig als uw therapeut niet uw belangen en vanuit ook het standpunt van mijn beroepsvereniging geef ik geen medische of psychologische diagnoses aan bijvoorbeeld bedrijfsartsen, werkgevers, het UWV en juridische instanties (letselschade).

De client verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders wordt 50% van de kosten van het consult in rekening gebracht.

De therapeut verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een (huis)-arts, indien diens behandeling niet geëigend of toereikend is.

Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal met het oog daarop al zijn professionaliteit inzetten om aan de slag te gaan met uw hulpvraag. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

Beëindiging van de therapie kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Indien de client de voortzetting van de overeenkomst niet langer nodig acht, kan hij of zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de client tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de client op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin client te kennen geeft dat hij of zij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, de therapie heeft beëindigd.

De therapeut kan de begeleidingsovereenkomst eenzijdig, met onderbouwing, beëindigen wanneer redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden verwacht dat zij de overeenkomst nog verder voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de client een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft gesloten.

Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw therapeut. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de NFG, de beroepsvereniging waarbij praktijk Dansen in Verlies is aangesloten.

Shelley Vos, Dansen in Verlies heeft het recht om te weigeren een behandeltraject met u aan te gaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 13 oktober 2021 te Amsterdam.